เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

19 – ผู้จัดการ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ
12 – ผู้ช่วยผู้จัดการ น.ส.นฤภัทร ชรินรัตน์ (สายตรงรองผู้จัดการ 093-137-2201)
0 หรือ 23 – ฝ่ายธุรการ (สายตรงฝ่ายธุรการ 093-139-1402)
การสมัครสมาชิก /โอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์
งานสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต / คู่สมรสเสียชีวิต
หนังสือราชการ รับ-ส่งหนังสือ
เงินรางวัลเกษียณ / ปันผล
14 , 20 หรือ 22 – ฝ่ายสินเชื่อ (สายตรงฝ่ายสินเชื่อ 093-131-5204)
การยื่นเงินกู้สามัญ สามัญ ATM เงินกู้ฉุกเฉิน/ การตรวจเช็คหุ้น หนี้ /
สัญญาเงินกู้ / ผู้ค้ำประกัน เพิ่มหรือลดงวดชำระหนี้ /
เพิ่มหรือลดค่างวด
15 – (ประมวลผล 093-137-4505)
การชำระเงินงวดสิ้นเดือน / ประมวลผลประจำเดือน
16 – ฝ่ายการเงิน (สายตรงฝ่ายการเงิน 093-130-7003)
ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย/ชื่อบัญชี/ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
เปิดสมุดบัญชีออมทรัพย์ / เพิ่มหรือลดการหักเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์
17 – ฝ่ายบัญชี
24 – 25 – 26 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (สฝอ.)
Hot Line : สมาคมฌาปนกิจ 088-290-2484 / 093-191-7887
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)

เว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด นี้ ใช้คุกกี้ เพื่อให้บริการและวิเคราะห์การเข้าชม รายละเอียด

การตั้งค่าคุกกี้บนเว็บไซต์นี้ถูกตั้งค่าเป็น "อนุญาตคุกกี้" เพื่อมอบประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์นี้ต่อไปโดยไม่เปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ของคุณ หรือคุณคลิก "ยอมรับ" ด้านล่าง แสดงว่าคุณยินยอมในการดำเนินการนี้

ปิด