เรื่องขอย้ายเขตเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก