24 สิงหาคม 2565 อบรมผู้แทนหน่วยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์