ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 15 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


โครงสร้างคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์
ชุดที่ 58

คณะกรรมการอำนวยการ


นายชวลิต คำเพ็ง
ประธานกรรมการ

IMG_0005 (Small).jpg
นายธำรงรัฐ จอมสืบ
รองประธานกรรมการ

IMG_0011.jpg
นายสมยศ เด็ดขาด
รองประธานกรรมการ


IMG_0023.jpg
นายชลยุทธ เพ็งถา
กรรมการและเหรัญญิก


ผศ.กฤดา ชุ่มจันทร์จิรา
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์

VR-12-08.jpg
นายประจวบ อองกุลนะ
ประธานกรรมการศึกษาฯ

IMG_0012 (Small).jpg
นายประหยัด มีมา
กรรมการ


ผศ.อมร ชูเอียด
กรรมการ

 

05-02-นางประทุมทิพย์   ไพเราะ.jpg
นายสงบ คำน้อย
กรรมการ

VR-12-09.jpg
นายเทวิน สอนเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการเงินกู้


นายสุรพงษ์ หอมสุนทร
ประธานกรรมการเงินกู้

IMG_9999.jpg
นายวิมล ภู่ดัด
กรรมการ

VR-12-13.jpg
นายเอนก อ่วมแจง
กรรมการ

 


นายศิริศักดิ์ คำด้วง
กรรมการ

VR-12-12.jpg
นายเอก กิ่งจันทร์
กรรมการและเลขานุการ

คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

VR-12-17-ปิยะ ปัญญา.jpg
นายทวีศักดิ์ จารุชาต
ผู้ตรวจสอบกิจการ(ทั่วไป)

IMG_0019 (Small).jpg
นายสมศักดิ์ เสือน้อย
ผู้ตรวจสอบกิจการ(บัญชี)


นายสมพงษ์ สังเวียนวงศ์
ผู้ตรวจสอบกิจการ(ทั่วไป)


VR-12-20-สมรัฐ เเย้งจันทร์.jpg
นายอดิศักดิ์ เส็งเมือง
ผู้ตรวจสอบกิจการ(ทั่วไป)

VR-12-20-สมรัฐ เเย้งจันทร์.jpg
นายวิชชา เที่ยงจันทร์
ผู้ตรวจสอบกิจการ(กฎหมาย)

ปรับปรุงข้อมูล / 30 มกราคม 2561


กรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com