ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

โครงสร้างเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

 

ID 01
ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ
ผู้จัดการสหกรณ์

 

 

ID 01
นางสาวนฤภัทร ชรินรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ


นางไพรินทร์ จูฑศฤงค์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

ฝ่ายธุรการ

ID01
นางกุลรศิ จำรัส
หัวหน้าฝ่ายธุรการและประชาสัมพันธ์

นายธีระศักดิ์ ใจใหญ่
เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

นางสาวสุกัญญา จันทร์ยวง
เจ้าหน้าที่ธุรการและประชาสัมพันธ์

 

ฝ่ายสินเชื่อ

ID0101
นางสาวกนกวรรณ ศิลปศิริ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

นางสาวธัญธิดา สีนวลแตง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวเขมสรณ์ ชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

ฝ่ายการเงิน

ID0201
นางหฤทยา บุญเกตุ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางรัตนา มานะชลวิทิต
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววัลยา เอกกา
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

ฝ่ายบัญชี

ID0301
นางจุไรรัตน์ ทองนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวรัชนีพร แซ่เจียม
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

ฝ่ายอาคารสถานที่


นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสุพรรณ อักษรไชย
แม่บ้าน

นายทำ ศรีลำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

นายเปล่งศักดิ์ ทาทิพย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

 

ปรับปรุงข้อมูล / 1 มิถุนายน 2562


กรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com