ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

 

โครงสร้างเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

 


ID 01

ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ
ผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 

 

ID 01
นางสาวนฤภัทร ชรินรัตน์
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ


ดร.วิวัฒชัย หล่มศรี
รองผู้จัดการสหกรณ์ฯ

 

ฝ่ายธุรการ

ID01
นางกุลรศิ จำรัส
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

น.ส.วัลยา เอกกา
เจ้าหน้าที่ธุรการ

น.ส.สุพรรณิการ์ ยาธรรม
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

ฝ่ายสินเชื่อ

ID0101
นางสุชานันท์ โรจนพันธุ์
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ

น.ส.เขมสรณ์ ชัยสิทธิ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

น.ส.ปุณญิตา กลัดทรัพย์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

ฝ่ายการเงิน

ID0201
นางหฤทยา บุญเกตุ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

น.ส.ธัญธิดา สีนวลแตง
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสุกัญญา เทศเกตุ
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

ฝ่ายบัญชี

ID0301
นางจุไรรัตน์ ทองนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวรัชนีพร แซ่เจียม
เจ้าหน้าที่บัญชี

 

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

ID0301
นายธีระศักดิ์ ใจใหญ่
หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ

 

ฝ่ายอาคารสถานที่


นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่

นางสุพรรณ อักษรไชย
แม่บ้าน

นายทำ ศรีลำ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

นายเปล่งศักดิ์ ทาทิพย์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

นายป๋อ จิระมณีมัย
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่

ปรับปรุงข้อมูล / 1 พฤศจิกายน 2564


กรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com