ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 26 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


โครงสร้างเจ้าหน้าที่
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

 

 

 

 

ID 01
นางสาวนฤภัทร ชรินรัตน์
ผู้ช่วยผู้จัดการ


นางไพรินทร์ จูฑศฤงค์
ผู้ช่วยผู้จัดการ

 

ฝ่ายธุรการ

ID01
นางสมพร จำรัส
หัวหน้าฝ่ายธุรการ

นายธีระศักดิ์ ใจใหญ่
เจ้าหน้าที่ธุรการ/พัสดุ

นางสาวสุกัญญา จันทร์ยวง
เจ้าหน้าที่ธุรการ/พัสดุ

นางสาวรัชนี คงเขียน
เจ้าหน้าที่ธุรการ/พัสดุ

นางสุพรรณ อักษรไชย
แม่บ้าน

นายสมพงษ์ เพชรวิจิตร
นักการภารโรง
 

นายทำ ศรีลำ
ยาม

นายเปล่งศักดิ์ ทาทิพย์
ยาม
 

 

ฝ่ายสินเชื่อ

ID0101
นางสาวกนกวรรณ ศิลปศิริ
หัวหน้าฝ่ายสินเชื่อ
 

นางสาวธัญธิดา สีนวลแตง
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสุชานันท์ โรจนพันธุ์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

นางสาวศิรัชญา เหล็กอินทร์
เจ้าหน้าที่สินเชื่อ

 

ฝ่ายการเงิน

ID0201
นางหฤทยา บุญเกตุ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางรัตนา มานะชลวิทิต
เจ้าหน้าที่การเงิน

นางสาววัลยา เอกกา
เจ้าหน้าที่การเงิน

 

ฝ่ายบัญชี

ID0301
นางจุไรรัตน์ ทองนาค
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

นางสาวรัชนีพร แซ่เจียม
เจ้าหน้าที่บัญชี

ปรับปรุงข้อมูล / 24 ตุลาคม 2561

 


กรรมการบริหารงานหมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com