ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 3 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

เบอร์โทรศัพท์ภายใน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด


กด

ติดต่อ

19

ผู้จัดการ ดร.ธำรงค์ น่วมศิริ

12

ผู้ช่วยผู้จัดการ น.ส.นฤภัทร ชรินรัตน์ (สายตรงรองผู้จัดการ 093-137-2201)

13

ฝ่ายธุรการ (นางกุลรศิ จำรัส) (สายตรงฝ่ายธุรการ 093-139-1402)
 • การสมัครสมาชิก /โอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์
 • งานสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิต / คู่สมรสเสียชีวิต
 • หนังสือราชการ รับ-ส่งหนังสือ
 • เงินรางวัลเกษียณ / ปันผล

14 , 20
หรือ 22

ฝ่ายสินเชื่อ (สายตรงฝ่ายสินเชื่อ 093-131-5204)
น.ส.กนกวรรณ ศิลปะศิริ / น.ส. ธัญธิดา สีนวลแตง / นางสาวเขมสรณ์ ชัยสิทธิ์

 • การยื่นเงินกู้สามัญ สามัญ ATM เงินกู้ฉุกเฉิน/ การตรวจเช็คหุ้น
 • หนี้ / สัญญาเงินกู้ / ผู้ค้ำประกัน
 • เพิ่มหรือลดงวดชำระหนี้ / เพิ่มหรือลดค่างวด

15

นางสุชานันท์ โรจนพันธุ์ (ประมวลผล 093-137-4505)
 • การชำระเงินงวดสิ้นเดือน / ประมวลผลประจำเดือน

16

ฝ่ายการเงิน รองผู้จัดการ นางไพรินทร์ จูฑศฤงค์ (สายตรงฝ่ายการเงิน 093-130-7003)
นางรัตนา มานะชลวิทิต น.ส.วัลยา เอกกา
 • ขอเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจสั่งจ่าย/ชื่อบัญชี/ลายมือชื่อผู้มีอำนาจสั่งจ่าย
 • เปิดสมุดบัญชีออมทรัพย์ / เพิ่มหรือลดการหักเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์

17

ฝ่ายบัญชี นางจุไรรัตน์ ทองนาค /

18

รปภ. นายทำ ศรีลำ / นายเปล่งศักดิ์ ทาทิพย์

27

แม่บ้าน นางสุพรรณ อักษรไชย

23 หรือ 0

นายธีระศักดิ์ ใจใหญ่ (สายตรงฝ่ายธุรการ 093-139-1402)
 • การสมัครสมาชิก / โอนย้ายสมาชิกระหว่างสหกรณ์ / งานสวัสดิการ
 • สมาชิกเสียชีวิต / คู่สมรสเสียชีวิต จัดซื้อจัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์
 • เว็บไซต์สหกรณ์ / ศึกษาดูงาน / ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก

24

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (ส.ส.อ.)

25

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ฝากเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ (สฝอ.)

26

Hot Line : สมาคมฌาปนกิจ 088-290-2484 / 093-191-7887
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย(สสอค.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย(สส.ชสอ.)
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภาคเหนือ (สฌอน.)
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :
39 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 ถึง 52
โทรสาร : 055-407-353

กรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com