ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 25 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ตรวจสอบใบเสร็จหรือใบแจ้งยอดออนไลน์


สส.สท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ไทย(สส.สท.)

ประกาศรับสมัครฯ
ใบสมัครสมาชิกสามัญ
ใบสมัครสมาชิกสมทบ


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ปี 2565

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด
ปีการเงิน 2565
วิสัยทัศน์ “เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้”
พันธกิจ “การสรรหา คนดี มีคุณภาพ มาปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
++++++++++++++++++++++++++++++
ผลคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ตรวจกิจการ ปี 2564 อย่างไม่เป็นทางการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ปี 2565 ----->

ประกาศฯ
...............................................
ประกาศ เรื่อง ผลการลงคะแนนสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ


...............................................
ประกาศฯฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินกา ร
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 2 เรื่อง กําหนดหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินกา ร
และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 3 เรื่อง กําหนดเขตลงคะแนนและปริมณฑลหน่วยลงคะแนนในการสรรหา ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 4 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของผู้สมัครการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 5 เรื่อง การรับสมัครรับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินกา
รและผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565

ประกาศฯฉบับที่ 6 รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565

ประกาศฯฉบับที่ 7 แต่งตั้งกรรมการลงคะแนน ในการประจําหน่วยสรรหากรรมการดําเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565

ประกาศฯฉบับที่ 11 การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด
ประจําปีการเงิน 2565


 

ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ

++++++++++++++++++++++++++++++

แบบคำร้อง -

ใบสมัครรับการสรรหา
แบบขอย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหา

++++++++++++++++++++++++++++++

ระเบียบ - ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง

 

 


pay


30percen


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินงานสหกรณ์


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com