ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

แบบรายงาน

i-coopE-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 6 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าใช้เว็บไซต์ 4,561 คน

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯสส.สท.

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกออมทรัพย์ไทย(สส.สท.)

ประกาศรับสมัครฯ
ใบสมัครสมาชิกสามัญ
ใบสมัครสมาชิกสมทบ


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ปี 2565

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด
ปีการเงิน 2565
วิสัยทัศน์ “เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้”
พันธกิจ “การสรรหา คนดี มีคุณภาพ มาปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
++++++++++++++++++++++++++++++
ผลคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ตรวจกิจการ ปี 2564 อย่างไม่เป็นทางการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ปี 2565 ----->

ประกาศฯ
ประกาศฯฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินกา ร
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 2 เรื่อง กําหนดหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินกา ร
และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 3 เรื่อง กําหนดเขตลงคะแนนและปริมณฑลหน่วยลงคะแนนในการสรรหา ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 4 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของผู้สมัครการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 5 เรื่อง การรับสมัครรับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินกา
รและผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565

 

ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ

++++++++++++++++++++++++++++++

แบบคำร้อง -

ใบสมัครรับการสรรหา
แบบขอย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหา

++++++++++++++++++++++++++++++

ระเบียบ - ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง

 

 


pay


30percen


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com