ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
i-coopE-Salary ???.39

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ตรวจสอบใบเสร็จหรือใบแจ้งยอดออนไลน์


ตรวจสอบปันผลเฉลี่ยคืน


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ปี 2565

การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด
ปีการเงิน 2565
วิสัยทัศน์ “เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้”
พันธกิจ “การสรรหา คนดี มีคุณภาพ มาปฏิบัติหน้าที่ ประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ
++++++++++++++++++++++++++++++
ผลคะแนนการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการและผู้ตรวจกิจการ ปี 2564 อย่างไม่เป็นทางการ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ปี 2565 ----->

ประกาศฯ
...............................................
ประกาศ เรื่อง ผลการลงคะแนนสรรหาอย่างไม่เป็นทางการ


...............................................
ประกาศฯฉบับที่ 1 เรื่อง การสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินกา ร
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 2 เรื่อง กําหนดหน่วยลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินกา ร
และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 3 เรื่อง กําหนดเขตลงคะแนนและปริมณฑลหน่วยลงคะแนนในการสรรหา ประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 4 เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของผู้สมัครการสรรหาประธานกรรมการ
กรรมการดําเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565


ประกาศฯฉบับที่ 5 เรื่อง การรับสมัครรับการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการดําเนินกา
รและผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565

ประกาศฯฉบับที่ 6 รายชื่อผู้สมัครประธานกรรมการ กรรมการดําเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565

ประกาศฯฉบับที่ 7 แต่งตั้งกรรมการลงคะแนน ในการประจําหน่วยสรรหากรรมการดําเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการฯ ประจําปีการเงิน 2565

ประกาศฯฉบับที่ 11 การสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการ ประเภทบัญชี ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จํากัด
ประจําปีการเงิน 2565


 

ประกาศฯรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ

++++++++++++++++++++++++++++++

แบบคำร้อง -

ใบสมัครรับการสรรหา
แบบขอย้ายหน่วยลงคะแนนสรรหา

++++++++++++++++++++++++++++++

ระเบียบ - ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง

 

 


ประกาศสมัครงาน

 


pay


UPDATE : กรกฎาคม 2565


30percen

UPDATE : บำนาญเขต1/บำนาญเขต2/บำนาญสพม.39/เกษียณกรมสามัญเขต1)(2)/ข้าราชการบำนาญ สปจ.อต./เกษียณอายุราชการ(เขต1)(2)/หน่วยจังหวัด/ประถมเขต1/สมาชิกงดเก็บ/บำนาญศึกษาธิการ/ประถมเขต2/บำนาญร.ร.อุตรดิตถ์/รร.อุตรดิตถ์ (อ.ต.)/สนง.พุทธ/รร.ฟากท่าวิทยา/ท้องถิ่น(เทศบาล)/บำนาญเทศบาลเมือง/วิทยาลัยเทคนิค/บำนาญวิทยาลัยเทคนิค

เอกสารประชาสัมพันธ์


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


ปฏิทินงานสหกรณ์


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงาน

หมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com