ระบบ Web On Line
รหัสผู้ใช้(เลขทะเบียน) :  
รหัสผ่าน :
 
หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
UTTCOOP.COM
หน้าหลัก

i-coop


E-Salary ???.39

ดาวน์โหลดเมนู

จำนวนผู้ใช้งาน
ขณะนี้มี 14 บุคคลทั่วไป และ 0 สมาชิกเข้าชม


Langguages
เลือกรูปแบบภาษา:


ประกาศข่าวประชาสัมพันธ์


คอลัมน์พิเศษ

จดหมายข่าวจากประธานฉบับที่ 11

จดหมายจากประธาน เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2560

สวัสดีครับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ที่เคารพรักทุกท่านคงครบขวบปีพอดีสำหรับการทำหน้าที่การบริหารงานและบริการมวลสมาชิกตามนโยบายของคณะกรรมการชุดที่ 57 ที่ได้แถลงไว้ก่อนได้รับความไว้วางใจให้มีเสียงข้างมากจนสามารถทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกส่วนใหญ่บรรลุผลสำเร็จหลายประการเช่นการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหลือร้อยละ 6 ทันทีที่เข้าบริหารงานเท่ากับสมาชิกได้รับเงินคืนในรูปแบบของดอกเบี้ย สหกรณ์ยอมที่จะเห็นการมีกำไรน้อยกว่าปีที่แล้ว ก็แปลว่าจะมีผลต่อการจัดสรรกำไรสุทธิในบางส่วนเช่นเงินปันผล- เฉลี่ยคืนอาจน้อยกว่าปีที่ผ่านมาเรื่องนี้เรามั่นใจว่าสมาชิกมีความเข้าใจเป็นอย่างดีแต่พยายามจะให้ได้เท่ากับปีที่แล้ว(ถ้าหากว่ามากกว่าก็ยิ่งดี) เรื่องการกู้เงินค่ารักษาพยาบาลที่ยังเหลื่อมล้ำไม่เท่ากันนั้นก็ทำให้ได้รับ 300,000 บาทเท่ากัน อีกเรื่องที่ทำตามคำเรียกร้องของสมาชิกที่ต้องการให้เปิดโอกาสให้กู้สวัสดิการอีก 200,000 บาทด้วย การขยายยอดหนี้ไม่เกินห้าล้านห้าแสนบาท สมาชิกที่อยู่ไกลหรือไปต่างจังหวัดที่ต้องการใช้เงิน มีการเปิดการกู้สามัญเอทีเอทีเอ็มอีกสองแสนบาท ท่ามกลางการสะกิดจากผู้รู้หลายท่าน ให้รัดกุมและรอบคอบ จนต้องเพิ่มความระมัดระวังทำให้หลายท่านไม่สามารถยื่นคำร้องขอกู้ได้โดยเพาะเรื่องเงินเหลือ15 % และการรวมหนี้แล้วเกิน 5.5 ล้านบาท แม้จะเห็นใจสมาชิกเพียงใดแต่กรรมการก็ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของสหกรณ์เป็นสำคัญด้วย ...


ท่ามกลางกระแสเศรษฐกิจชลอตัวคณะกรรมการชุดนี้ก็สามารถระดมเงินฝากและระดมหุ้นได้มากกว่า 230 ล้านบาทภายในสี่เดือนสหกรณ์ต้องขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ช่วยใหการระดมเงินในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายสมคำว่าสหกรณ์ออมทรัพย์ก็หมายถึงสหกรณ์นี้ไม่ได้มีไว้เพื่อการ “กู้”แต่เพียงอย่างเดียวยังรับฝากเงิน ตอบแทนด้วยดอกเบี้ยสูงอีกต่างหาก..สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดืตถ์จำกัดของเรานับได้ว่าเป็นสหกรณ์ที่มีสวัสดิการมากที่สุด มีเสียงเรียกร้องจากสมาชิกผู้สูงอายุที่ต้องการเงินจำนวนหนึ่งไปใช้ก่อนเสียชีวิตเพื่อบรรเทาความยากลำบากช่วงชราภาพ เรื่องนี้ต้องมีการระดมความคิดเห็นจากหลายๆฝ่ายชี้ถึงข้อดีข้อเสียและความปลอดภัยของคณะกรรมการที่จะต้องร่วมผิดชอบในอนาคตด้วยแต่ก็มีทางเป็นไปได้ถ้าปรับเข้าหากันหรือพบกันครึ่งทางซึ่งต้องให้ที่ประชุมใหญ่พิจารณา
เพราะเหตุจากการวมหนี้เมื่อหลายปีก่อนเมื่อยอดหนี้สูงขึ้นเงินบำนาญลดลงจึงทำให้สมาชิกกลุ่มนี้อยู่อย่างค่อนข้างลำบากส่งได้บ้างเป็นบางเดือนหรือบางท่านไม่ส่งเลยจนทำให้มีการฟ้องศาลและทำให้ขาดการเป็นสมาชิกในที่สุด อย่างไรก็ตามเพื่อต้องการให้หนี้ที่คาดว่าจะสูญลดลงจึงต้องดำเนินการตามกฎหมาย และมีคนเดือดร้อนทั้งคนกู้และคนค้ำประกันส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อสหกรณ์จากสมาชิกบางท่านจึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้อีกครั้ง

คณะกรรมการชุดนี้ได้มีโอกาสสร้างความมั่นคงให้สหกรณ์ได้หลายประการเช่นการอบรมสมาชิกใหม่ให้มีความเข้าใจถึงหลักการของสหกรณ์และปลูกฝังนิสัยการออมที่ได้ประโยชน์ต่ออนาคตของสมาชิกเอง เรียกว่าเป็นสมาชิกอย่างเข้าใจบทบาทหน้าที่เพราะเขาเหล่านี้จะเป็นกำลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนสหกรณ์แทนพวกเราต่อไปการเปิดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่สมาชิกเพื่อช่วยกันดูแลสหกรณ์อย่างสร้างสรร การอบรมให้ความรู้เรื่อง ICT แก่สมาชิกผู้สูงวัยที่ต้องการเรียนรู้และอยู่ในโลกปัจจุบันได้อย่างมีความสุข กรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการให้แล้วหรือแม้กระทั่งเรื่องการให้ความรู้เรื่องสหกรณ์ 4.0 ก็สามารถพัฒนาความรู้ให้สมาชิกได้เป็นอย่างดี รวมทั้งศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการอบรมเกษตรหลังเกษียณก็ทำให้เกิดแนวคิดเรื่องการบริโภคอาหารที่เหมาะสมกับวัยรวมทั้งการมีรายได้เพิ่มเติมแม้เพียงเล็กน้อยก็สร้างสุขให้สมาชิกผู้สูงวัยได้ตามสมควร นอกจากนี้การปรับภูมิทัศน์สหกรณ์แม้อาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีทันใดเช่นการปลูกไม้ดอกไม้มงคลและไม้สัญลักษณ์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ทุเรียน ลางสาด ลองกอง ก็ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี

วันนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์จำกัดของเราจะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างระมัดระวังแต่เราก็ไม่เคยลืมข้างหลังโดยเฉพาะสมาชิกผู้สูงวัยซึ่งได้ช่วยกันสร้างสรรสหกรณ์จนเติบโต ถึงปัจจุบันแม้คนเกษียณจะมีข้อจำกัดหลายอย่างในการใช้บริการตามระเบียบข้อบังคับแต่คณะกรรมการชุดนี้ไม่เคยทอดทิ้งปล่อยปะละเลยท่านกรณีลุงทองสุข เมืองนันท์ ก็ได้ทำโครงการประสานกันกับสกสค.เพื่อหาทางช่วยเหลือจากหนักให้เป็นเบาแบะอีกหลายๆเรื่องที่ยังต้องขอคำแนะนำจากทุกท่านอีกเช่นโครงการตลาดนัดครูและนักเรียนทีต้องการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมการมีรายได้มีงานอดิเรกมีตลาดรองรับ การสร้างสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลก็ผ่านการประเมินแล้ว ก็เชื่อว่าในปีต่อๆไปจะมีอีกหลายๆโครงการที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกทั้งปัจจุบันและอนาคตได้
ขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ทำให้การทำงานด้วยความตั้งใจของพวกเราทุกคนสำเร็จลุล่วงอย่างมีความสุข เราจะอยู่ร่วมงานกันต่อไป ทำแต่ในสิ่งที่ถูกที่ต้อง โดยมีสมาชิกส่วนใหญ่เป็นศูนย์กลางอย่างแน่นอน

ชวลิต คำเพ็ง

 


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคา ประกวดราคาสหกรณ์


ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้แทนสมาชิก ปี 2561

 

Link UTTCOOP App


ปฏิทินงานสหกรณ์


ดอกเบี้ยเงินฝาก


Like Fanpage สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัดกรรมการบริหารงานหมายเลขบัญชีสหกรณ์

คู่มือสมาชิก


หน้าหลัก บทความ แบบสำรวจ
Web site powered by PHP-Nuke

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ 5 ตำบลบ้านเกาะ   อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 / 055-407-351 / 055-407-352 
โทรสาร : 055-407-353 
Webmaster: sakutd@gmail.com