สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
Uttaradit Teacher Savings and Credit Cooperative, Limited
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 // 055-407-351 // 055-407-352 โทรสาร : 055-407-353
Hotline : สายด่วน
M1-รองผู้จัดการ 093-137-2201 // M2- ธุรการ 093-139-1402
M3-การเงิน 093-130-7003 // M4- สินเชื่อ 093-131-5204
M5-บัญชี/ประมวลผล 093-137-4505
Webmaster: sakutd@gmail.com
Web on Line
ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
รหัสผู้ใช้
(เลขทะเบียนสมาชิก)
รหัสผ่าน

ข้อมูลบนWebOnlineนี้
ทางสหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ดังกล่าว
ให้กับเจ้าของรหัสนั้นได้ทราบแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งรหัสผู้ใช้อ้างอิงจากเลขทะเบียนเป็นหลัก
ทางสหกรณ์ขอระงับการแจ้งทางโทรศัพท์
และจดหมายอิเล็กทรอนิกค์(อีเมล์)
เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกแอบอ้าง เข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
ทางเว็บไซต์สหกรณ์และเป็นการรักษาความลับของสมาชิกอีกทางหนึ่ง

ติดต่อขอรับหรัสผ่านและรหัสผู้ใช้งานด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด


*** จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบัน
ทำให้มีผู้ใช้บริการ Web Online เป็นจำนวนมาก จนทำให้บางช่วงเวลา ไม่สามารถใช้งานได้ชัวขณะ ตอนนี้กำลังปรับปรุงระบบช่องสัญญาณ ให้เหมาะสมกับจำนวนสมาชิกที่ใช้งานมากขึ้น
ขออภัยในความไม่สะดวก

ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ฯ
ปีการเงิน 2565

ใส่เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ :