สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : 39 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเกาะ
อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
โทรศัพท์ : 055-407-350 ถึง 52 โทรสาร : 055-407-353
Webmaster: sakutd@gmail.com
Web on Line
ระบบตรวจสอบข้อมูลสมาชิก
รหัสผู้ใช้
(เลขทะเบียนสมาชิก)
รหัสผ่าน

ข้อมูลบนWebOnlineนี้
ทางสหกรณ์ขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ดังกล่าว
ให้กับเจ้าของรหัสนั้นได้ทราบแต่เพียงผู้เดียว
ซึ่งรหัสผู้ใช้อ้างอิงจากเลขทะเบียนเป็นหลัก
ทางสหกรณ์ขอระงับการแจ้งทางโทรศัพท์
และจดหมายอิเล็กทรอนิกค์(อีเมล์)
เพื่อป้องกันบุคคลภายนอกแอบอ้าง เข้าไปดูข้อมูลส่วนตัวของสมาชิก
ทางเว็บไซต์สหกรณ์และเป็นการรักษาความลับของสมาชิกอีกทางหนึ่ง

ติดต่อขอรับหรัสผ่านและรหัสผู้ใช้งานด้วยตนเองได้ที่
ฝ่ายธุรการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุตรดิตถ์ จำกัด

ระบบตรวจสอบสิทธิในการลงคะแนน
เลือกตั้ง ประธานกรรมการ
กรรมการ และผู้ตรวจกิจการสหกรณ์ฯ
ประจำปี 2561

ใส่เลขทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ :